• Strona główna
 • Systemy IT

  wiezowiec1

  Systemy informatyczne s? niczym innym jak zbiorem powi?zanych ze sob? element??w. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych przy u??yciu techniki komputerowej. Samo okre??lenie systemy informatyczne stosowane jest do system??w wspomagaj?cych funkcjonowanie przedsi?biorstw i instytucji.

  Elementy kt??re sk??adaj? si? obecne na systemy informatyczne to: sprz?t, oprogramowanie, ludzie czyli zasoby osobowe, elementy organizacyjne ?? procedury korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze oraz elementy informacyjne czyli bazy wiedzy w kt??rych u??ywany jest system informatyczny ?? mo??e to by? na przyk??ad podr?cznik ksi?gowania w wypadku systemu finansowo-ksi?gowego. Systemy mog? by? proste oraz bardzo z??o??one.

  28.08.2013. 14:55

  Zabezpieczenia system??w IT w firmach

  komputery4

  Obecno??? firmy w sieci pozwala dotrze? do niej ca??ym rzeszom odbiorc??w, jednak z szybkim rozwojem bran??y IT, ro??nie ilo??? zagro??e??, na kt??re nara??one s? firmowe systemy informatyczne. Istniej? dwie strategie ochrony system??w informatycznych.

  Pierwsza, opiera si? na analizie ryzyka. Druga ma charakter bardziej praktyczny. Wychodzi ona z za??o??enia, ??e nadu??ycia bezpiecze??stwa w systemach informatycznych s? nieuniknione i nale??y odpowiednio przygotowa? si? do ich obs??ugi. Zabezpieczenia powinny by? zastosowane w pierwszej kolejno??ci do ochrony zasob??w stanowi?cych najwi?ksz? warto??? dla instytucji oraz tych zasob??w, przy kt??rych istnieje du??e zagro??enie i kt??re s? na to zagro??enie podatne.

  20.08.2013. 07:51

  Typy system??w informatycznych

  Systemy informatyczne po to powi?zane ze sob? elementy. Okre??lenie to najcz???ciej wykorzystuje si? odno??nie system??w wspomagaj?cych funkcjonowanie przedsi?biorstw i instytucji. Do najcz???ciej spotykanych typ??w system??w informatycznych nale???: BMP, ERP, CRM, ERM, MRP, SCM.

  BPM jest to zarz?dzanie procesami biznesowymi, koncentruj?ce si? na optymalizacji przebiegu proces??w biznesowych w organizacjach, ERP to planowanie zasob??w przedsi?biorstwa s??u???cych wspomaganiu zarz?dzania przedsi?biorstwem lub wsp????dzia??ania grupy wsp????pracuj?cych ze sob? przedsi?biorstw, CRM to zarz?dzanie relacjami z klientami, ERM to tworzenie relacji mi?dzy menad??erami, MRP to planowanie zapotrzebowania materia??owego, a SCM to zarz?dzanie ??a??cuchem dostaw.

  30.07.2013. 08:49